متن سربرگ خود را وارد کنید.

ثبت کالا / گردش کاردکس/ کنترل

 
 

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم های یکپارچه به خصوص در شرکت هایی با فعالیت های تولیدی وبازرگانی مطرح بوده و نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. ارتباط سیستم انبارداری با سایر سیستم ها از قبیل نرم افزار فروش، تدارکات داخلی و نرم افزارهای حوزه صنعتی از طریق دریافت دستورات ورود کالاهای خریداری شده یا خروج کالاهای فروش رفته و همچنین کنترل صحت گردش کالا جهت برآوردن نیازهای این سیستم ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

 • امکان تهیه انواع گزارشات کنترلی و مدیریتی
 • امکان ارتباط با نرم افزار هایی بارکد ،‌فروش ، حسابداری و برنامه ریزی تولید
 • امکان تعریف کاربران و تعریف سطوح دسترسی مورد نیاز
 • جـستجـوی سـریع در تمـام بخش‌های نرم افـزار

 

قابلیت های نرم افزار

 
 1. امکان تعریف چندین شرکت بصورت مستقل
 2. امکان تعریف نا محدود انبار و گروه بندی آن
 3. امکان تعریف انبار سریالی و ثبت ورود و خروج با توجه به سریال
 4. امکان کنترل موجودی کالا و کالا سریال
 5. امکان تعریف کالا به صورت عادی و تجمعی (درخت محصول BOM)
 6. قابلیت ثبت ورود و خروخ کالاهای امانی (پیمانکاری)
 7. امکان ثبت رسید از تولید و صدور حواله انبار اتومات براساس درخت محصول
 8. امکان تجزیه و قیمت دار نمودن رسید از تولید برحسب درخت محصول و مواد مصرفی
 9. قابلیت افزودن نرخ سربار و دستمزد به بهای مواد در فرم رسید از تولید
 10. امکان ثبت هزینه های خرید در فرم رسید انبار و تعیین تاثیر به نرخ قیمت گذاری یا عدم تاثیر در کاردکس ریالی
 11. امکان قیمت گذاری اسناد به روشهای : میانگین – FIFO – LIFO – آخرین نرخ وارده
 12. صدور اتومات سند مالی از کلیه اسناد صادره و وارد و هزینه های جانبی آن
 13. قابلیت ثبت درخواست کالا (اولیه و تایید نهایی)
 14. امکان ثبت رسید موقت اقلام جهت کنترل واحد کیفیت و صدور اتومات رسید انبار برای اقلام تایید شده و صدور سند برگشتی برای اقلام تایید نشده
 15. امکان ثبت نقطه سفارشی کالا و صدور درخواست خرید اتوماتیک کالاهای درارای نقطه سفارش
 16. امکان صدور درخواست خرید کالا از فرم درخواست کالا و یا اقلام دارای نقطه سفارشی
 17. قیمت دار نمودن اتومات کلیه اسناد صادره و اسناد برگشتی
 18. انبارگردانی بصورت دورای و یا انبارگردانی انتهای دوره تا سه مرحله و صدور سند کسری و اضافات