نرم افزار سیستم اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

به جرات می توان گفت که در دنیای کسب و کار امروز یکی از مهمترین بخش های هر شرکت و یا سازمانی اعم از خدماتی و یا تولیدی واحد دبیرخانه می باشد . این واحد بدلیل در دست داشتن قسمت ارتباطات با سایر ارگانها و شرکتها و همچنین به عنوان قسمت بایگانی اصلی اطلاعات در هر شرکت و سازمانی نیازمند بهروری ازیک نظام سیستماتیک ، به منظور حفظ و دسترسی سریع به اطلاعات می باشد.در این میان نرم افزارهای دبیرخانه با تواناییهای خود و قابلیتهایی که در اختیار کاربران این بخش می گذارند نقش به سزایی در این واحد کاری دارا می باشند. در ادامه به توضیح توانائیهای سیستم دبیرخانه سما رایانه می پردازیم.

 

قـابلیت هـای بـرنـامه

امکان تعریف شرکت های مجزا و تعریف واحد های کاری مختلف برای هر شرکت تعریف میز کار شخصی هر کاربر با قابلیت تعریف کلید دسترسی سریع و تصویر زمینه مورد نظر تقویم با قابلیت ثبت پیام و ارسال پیام در زمان مورد نظر تعریف نحوه شماره گذاری به صورت اتوماتیک جهت شماره های ثبت دفتری برای نامه های وارده قابلیت تفکیک کاربران براساس واحدهای کاری و همچنین تعیین میزان سطح دسترسی قابلیت ثبت و پیگیری جهت نامه داخلی و گردش های کاری داخلی شرکت و بخش ها قابلیت پیگیری نامه های وارده از سایر ارگانها و شرکتها و صدور جوابیه ها به همراه شماره نامه هایی که به صورت پیرو می باشند قابلیت ثبت سربرگ شرکت به منظور چاپ نامه های صادره و جوابیه ها بر روی سربرگ رسمی شرکت قابلیت پیگیری نامه های صادره و گزارش بخش های مربوطه تمامی گردش های نامه های داخلی ، وارده و صادره به صورت گردش کارتابلی می باشد قابلیت اعلام زمان جلسات به واحد های کاری و مسئولین هر بخش و همچنین ثبت نتیجه جلسات و مصوبات جلسات و ابلاغ آنها به کارکنان و مسئولان هر بخش قابلیت اعلام برنامه هفتگی جهت هر بخش به کارکنان و مسئولان هر واحد دارای دفترچه تلفن و قابلیت اسکن تصاویر نامه ها و اسناد دارای امکانات کامل تایپ جهت تایپ راحتر نامه ها و دستور العملهای اعلامی یادداشت روزانه به منظور ثبت عملکردهای روزانه جهت هر کاربر دارای فرم یادآوری جهت هر کاربر به منظور ارسال و یا مشاهده موارد ثبت شده توسط کاربران کارتابل جهت پیگیری کارهای مدیریتی و نتیجه جلسات قابلیت رویت مصوبات جلسات امکان تهیه گزارش از نامه داخلی ، نامه های صادره و نامه های وارده امکان تهیه گزارش از پیگیری های انجام شده جهت نامه های وارده و صادره امکان تهیه گزارش از نامه های پیوست دار و نامه های پیرو امکان تهیه گزارش از برنامه های هفتگی